Eskimo-Art.org

Palraiyuk Wood Bowl

19th Century, Palraiyuk Bowl |